Hotărârea nr. 462/2019

Aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  462

din data de  31  iulie  2019

 

Privind: aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul comun de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov şi al Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu   nr. 66.912/2019, prin care  s-a propus aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite;

Având în vedere prevederile art. 489, alin. 5 - 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 9, lit. a, c, e și art. 10, lit. a, b și i din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243,         alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul - cadru privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neingrijite situate in intravilanul Municipiului Braşov conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Fiscală Braşov şi Direcţia Arhitect Şef vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.