Hotărârea nr. 461/2019

Îndreptarea erorii materiale din documentaţia de urbanism “P.U.G. Braşov”, aprobată cu H.C.L. nr. 144/2011, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 350/2001.

 

HOTĂRÂREA Nr. 461

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: îndreptarea erorii materiale din documentaţia de urbanism “P.U.G. Braşov”, aprobată cu H.C.L. nr. 144/2011, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 350/2001;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, înregistrat cu nr. 63.245/2019, prin care s-a propus îndreptarea erorii materiale din documentaţia de urbanism “P.U.G. Braşov, aprobată cu H.C.L. nr. 144/2011, în vederea respectării prevederilor Legii            nr. 350/2001;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin.1 şi            alin. (4) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă îndreptare eroare materială din documentaţia de urbanism “P.U.G. Braşov”, aprobată cu H.C.L. nr. 144/2011, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 350/2001, la iniţiativa Primăriei Municipiului Braşov, şi, pe cale de consecinţă, Regulamentul aferent PUG Braşov - Capitolul V Secţiunea III: posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului, va avea următoarea formulare:

V1 + V2 + V4 - POTmax = 15%, cu excepţia spaţiilor plantate protejate (·V1c) care se menţin conform proiectului iniţial. Platformele, circulaţiile carosabile şi pietonale, vor fi realizate din materiale permeabile, prietenoase cu mediul, specifice funcţiunii şi vor fi limitate la suprafaţa minim necesară.

V3 - POT = 30%, platformele, circulaţiile carosabile şi pietonale, vor fi realizate din materiale permeabile, prietenoase cu mediul, specifice funcţiunii şi vor fi limitate la suprafaţa minim necesară.

V5 + V8 - fără obiect.

V6 + V7 - conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z. aprobat conform legii.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 144/2011, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2011, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

                                                                    

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 144 din data de  7 martie  2011

Republicată conform H.C.L.nr. 461 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

Privind: documentaţie „Actualizare P.U.G. Braşov”, beneficiar Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 martie 2011;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 16.359/2011, prin care s-a propus analizarea documentaţiei „Actualizare P.U.G. Braşov”, beneficiar Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin.1 şi            alin. (4) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia „Actualizare P.U.G. Braşov”, beneficiar Municipiul Braşov, întocmită de către Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.G. este de 10 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.