Hotărârea nr. 460/2019

Prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei ”Modificare P.U.Z. - Construire centru comercial şi hotel, B-dul 15 Noiembrie nr. 78, prin reconsiderarea funcţiunilor: Centru comercial (Shopping Mall) şi clădiri înalte pentru birouri”, aprobată prin H.C.L. nr. 309/2016.

 

HOTĂRÂREA Nr. 460

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei ”Modificare P.U.Z. - Construire centru comercial şi hotel, B-dul 15 Noiembrie nr. 78, prin reconsiderarea funcţiunilor: Centru comercial (Shopping Mall) şi clădiri înalte pentru birouri”, aprobată prin H.C.L. nr. 309/2016;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, înregistrat cu nr. 63.046/2019, prin care s-a propus prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei Modificare P.U.Z. - Construire centru comercial şi hotel, B-dul 15 Noiembrie nr. 78, prin reconsiderarea funcţiunilor: Centru comercial (Shopping Mall) şi clădiri înalte pentru birouri”, aprobată prin H.C.L. nr. 309/2016;

Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 3 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei Modificare P.U.Z. - Construire centru comercial şi hotel, B-dul 15 Noiembrie nr. 78, prin reconsiderarea funcţiunilor: Centru comercial (Shopping Mall) şi clădiri înalte pentru birouri, aprobată prin H.C.L. nr. 309/2016.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.