Hotărârea nr. 46/2019

Dezmembrare imobil situat în Braşov, str. Petofi Sandor nr. 2.

 

HOTĂRÂREA Nr. 46

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: dezmembrare imobil situat în Braşov, str. Petofi Sandor nr. 2;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 3.568/2019, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Petofi Sandor nr. 2, ca urmare a cererii înregistrată cu nr. 1.456/2019 formulată de Chebac Sorin Lucian;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Petofi Sandor nr. 2, înscris în C.F. nr. 124046, sub nr. top. 4819/1/7/4/2/5/1/1/1/1, conform Documentaţiei cadastrale întocmită de expert autorizat Bianca Zamfir - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.