Hotărârea nr. 459/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă și împrejmuire, în Municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr. 33 A”, beneficiar Ilie Dana Viorela.

 

HOTĂRÂREA Nr. 459

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă și împrejmuire, în Municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr. 33 A, beneficiar Ilie Dana Viorela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, înregistrat cu nr. 65.340/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire casă și împrejmuire, în Municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr. 33 A;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 57 din data de 02.07.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire casă și împrejmuire, în Municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr. 33 A;

Văzând Raportul nr. 63.653/10.07.2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire casă și împrejmuire, în Municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr. 33 A, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56,              alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 136, alin. (3), alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 155, alin. (5), lit. f) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire casă și împrejmuire, în Municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr 33 A, beneficiar Ilie Dana Viorela, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.