Hotărârea nr. 458/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire teren, str. Plugarilor nr. 6 H Braşov”, beneficiar Camilar Denisa.

 

HOTĂRÂREA Nr. 458

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire teren, str. Plugarilor nr. 6 H Braşov”, beneficiar Camilar Denisa;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, înregistrat cu nr. 63.244/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire teren, str. Plugarilor        nr. 6 H Braşov”, beneficiar Camilar Denisa;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 56 din data de 02.07.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire teren, str. Plugarilor      nr. 6 H Braşov”;

Văzând Raportul nr. 53.396/2019 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire teren, str. Plugarilor nr. 6 H Braşov”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire teren, str. Plugarilor nr. 6 H Braşov”, beneficiar Camilar Denisa, parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.