Hotărârea nr. 457/2019

Respingerea plângerii prealabile a subscriselor MECENA S.R.L., TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L., LORIFLOR TRANS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 60.191/01.07.2019, formulată împotriva H.C.L. nr. 329/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 457

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile a subscriselor MECENA S.R.L., TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L., LORIFLOR TRANS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 60.191/01.07.2019, formulată împotriva H.C.L. nr. 329/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 66.204/2019, prin care s-a propus respingerea plângerii prealabile a subscriselor MECENA S.R.L., TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L., LORIFLOR TRANS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 60.191/01.07.2019, formulată împotriva H.C.L. nr. 329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), lit. b, c, j, art. 7 din Legea              nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),             lit. b), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și             art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Se respinge Plângerea prealabilă a subscriselor MECENA S.R.L., TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L., LORIFLOR TRANS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 60.191/01.07.2019, formulată împotriva H.C.L. nr. 329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov.