Hotărârea nr. 456/2019

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 456

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 68.872/2019, având ca obiect aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 70, pct. g) din O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului; ale art. 22 din O.G. nr. 43/1997- republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov perioada 2018-2022, cap. 5.9.2. Evaluarea efectelor aplicării măsurilor în scenariu de proiecție, conform căruia, creşterea ponderii utilizării transportului public ecologic se realizează prin punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice şi prin reducerea emisiilor oxizilor de azot-NOx cu 310 t, ponderea emisiilor (PM10, NOx) din traficul rutier fiind în medie de peste 50 %;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), lit. m), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică şi se completează Art. 28 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 28. Pentru cazuri excepționale:

- orarul stabilit prin Anexa nr. 2, se poate modifica de către Comisia Tehnică.

- se pot elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 T și pentru zona centrală şi istorică. "

 

 

Art. 2. Se completează Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, prin introducerea punctului 5, care va avea următorul conținut:

"5. Pentru zona centrală, zona istorică și Calea Poienii, pentru anii 2019 - 2020 permisele de liberă trecere se eliberează pentru autovehicule care sunt conforme cel puţin cu standardul de emisii EURO IV, iar pentru anul 2021 - permisele de liberă trecere se eliberează pentru autovehicule care sunt conforme cel puţin cu standardul de emisii EURO VI."

 

 

 

…  //   …

 

-   02   -

 

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, astfel modificată şi completată, se va republica.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei şi Poliția Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

          

 

HOTĂRÂREA Nr. 243  din data de  16  mai  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 443/2006, H.C.L. nr. 654/2006; H.C.L. nr. 38/2008; H.C.L. nr. 167/2011, H.C.L. nr. 366/2015; H.C.L. nr. 181/2017; H.C.L. nr. 228/2018; H.C.L. nr. 264/2019; H.C.L. nr. 330/2019; H.C.L. nr. 408/2019 şi conform H.C.L. nr. 456 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 27.786 din 20 aprilie 2005 al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 70, pct. g) din O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului; ale art. 22 din O.G. nr. 43/1997- republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov perioada 2018-2022, cap. 5.9.2. Evaluarea efectelor aplicării măsurilor în scenariu de proiecție, conform căruia, creşterea ponderii utilizării transportului public ecologic se realizează prin punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice şi prin reducerea emisiilor oxizilor de azot-NOx cu 310 t, ponderea emisiilor (PM10, NOx) din traficul rutier fiind în medie de peste 50 %;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), lit. m), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă orarul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Cuantumul taxelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele stabilite anual prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.

 

 

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 3 - Reglementări speciale, la Hotărârea Consiliului Local  nr. 243 din 16 mai 2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

…  //   …

 

-   02   -

 

 

Art. 5. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare, se abrogă.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.