Hotărârea nr. 455/2019

Modificarea H.C.L. nr. 787/ 21 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare -Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂREA Nr. 455

din data de  31  iulie  2019

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 787/ 21 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare -Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referarul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 64.983/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte cu                                                nr. POR/2017/4/4.1/1.”

 

Art. 2. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” în cuantum de 3.828.799,94 lei,  inclusiv TVA.

…   //   …

 

-   02   -

 

Art. 3. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.576,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”.

 

 

Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 787/ 21 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate.

 

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 787 din 21 decembrie 2018, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 787  din data de  21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 455 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                  21 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 111.043/2018, prin care s-a propus aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1.

 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” în cuantum de 3.828.799,94 lei, inclusiv TVA.

 

 

Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.576,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”.

…   //   …

 

 

-   02   -

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. GEORGE SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.