Hotărârea nr. 454/2019

Modificarea H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018 pentru aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov” şi a cheltuielilor legate de proiect.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 454

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018 pentru aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 61.493/2019, prin care s-a propus aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                                     nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),                art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 2. Se aprobă valoarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov, în cuantum de 14.345.209,68 lei inclusiv TVA."

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins :

"Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 286.904,19 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov”.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 743 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov şi a cheltuielilor legate de proiect, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

              

HOTĂRÂREA Nr. 743 din data de 14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 454 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 14 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 110.511/2018, prin care s-a propus aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                                     nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),                art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Terminal transport urban Gara Braşov” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov, în cuantum de 14.345.209,68 lei inclusiv TVA.

 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 286.904,19 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov”.

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.