Hotărârea nr. 453/2019

Modificarea H.C.L. nr. 232/31 mai 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții “Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 453

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 232/31 mai 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 61.484/2019, prin care  s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 232 din 31 mai 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a stabilit ca pentru domeniul construcţiilor salariul minim brut pe ţară garantat în plată să fie în cuantum de 17,928 lei/oră pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore/lună, manopera obiectivului de investiţii a necesitat actualizare, valoarea totală a lucrărilor modificându-se, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 232 din 31 mai 2017;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),              art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 232 din 31 mai 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ, şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ ” după cum urmează:

- valoare totală: - 47.472.061,21 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 42.137.132,92 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 24 luni calendaristice"

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 232 din 31 mai 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții “Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 232 din 31 mai 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

          

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 232  din data de  31  mai 2017

Republicată conform H.C.L. nr. 453 din 31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit şedinţă ordinară în data de 31 mai 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive a Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrată cu nr. 39.663 din data de 19.05.2017, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ”;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a stabilit ca pentru domeniul construcţiilor salariul minim brut pe ţară garantat în plată să fie în cuantum de 17,928 lei/oră pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore/lună, manopera obiectivului de investiţii a necesitat actualizare, valoarea totală a lucrărilor modificându-se, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 232 din 31 mai 2017;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,                  alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, TIMIŞ - TRIAJ ” după cum urmează:

- valoare totală: - 47.472.061,21 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 42.137.132,92 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 24 luni calendaristice.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică  - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.