Hotărârea nr. 452/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 452

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu   nr. 63.596/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos;

Având în vedere Tema de proiectare Expertiză Tehnică, DALI Consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos și conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,                   alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos, după cum urmează:

- valoare totală: - 138.782,13 lei inclusiv TVA

- din care C + M: -   99.769,52 lei inclusiv TVA

Termen de realizarea al lucrării: 4 luni calendaristice.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.