Hotărârea nr. 451/2019

Aprobarea documentației şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sală Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucăreanu”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 451

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentației şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sală Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucăreanu;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 61.990/2019, prin care s-a propus aprobarea documentației şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sală Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucăreanu;

Văzând Nota conceptuală privind Sală Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucăreanu, precum şi Tema de proiectare “Sală Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucareanu;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi           a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),          art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentatia si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Sală Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucăreanu, după cum urmează:

- valoare totală: - 7.089.729 lei inclusiv TVA  

- din care C + M: - 5.411.632,08 lei inclusiv TVA

- Suprafaţă: - 1575 m.p.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.