Hotărârea nr. 45/2019

Dezlipire UI imobil situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 52.

 

HOTĂRÂREA Nr. 45

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: dezlipire UI imobil situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 52;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 3.545/2019, prin care se propune dezlipirea UI a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 52, ca urmare a cererii înregistrată cu  nr. 112.833/2018 formulată de ing. Sîrbu Andrei Marius, autorizat A.N.C.P.I., împreună cu documentaţia cadastrală de dezlipire imobil;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezlipirea UI a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 52, identificat în C.F. nr. 126048 Braşov, sub nr. cad. 126048-C1 conform Documentaţiei cadastrale întocmită de ing. Sîrbu Andrei Marius - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.