Hotărârea nr. 449/2019

Aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov.

HOTĂRÂREA Nr. 449

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanţă Corporativă, înregistrat cu nr. 66.398/2019, prin care se propune aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov; 

Ţinând cont de prevederile art. 3, pct. 1, lit. b) şi art. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016; ale art. 4, alin. (1) şi art. 11 anexa nr. 1 din H.G. nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.             nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale H.C.L. nr. 411/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., ale H.C.L. nr. 521/2018, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale H.C.L. nr. 415/2015 privind demararea procedurilor de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139,                  alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă derularea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

Art. 2. (1) Se aprobă organizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. de către autoritatea publică tutelară, Consiliul Local al Municipiului Braşov, printr-o comisie de selecţie şi o comisie de rezolvare a contestaţiilor .

(2) Comisia de selecţie este formată din 3 membri după cum urmează:

- dl. BUNGHIUZ MARIUS ȘTEFAN

- dl. OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN

- d-na ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN

 

Comisia de selecție îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- întocmește planul de selecție,

… //   …

-  02  -

- derulează procedura de selecţie asistată de expertul independent în recrutarea resurselor umane,

- realizează evaluarea administratorilor în funcţie care solicită reînoirea mandatului,

- realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă,

- întocmeşte raportul pentru numirile finale,

- propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

- stabileşte comunicarea cu cei interesaţi asupra procedurii de selecţie.

(3) Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată din 3 membri după cum urmează:

- d-ra CRIVINEANU ALEXANDRA IOANA

- dl. RUSU SEBASTIAN MIHAI

- dl. COMȘA MARIUS

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

- soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor, la punctajul obţinut, la evaluarea activităţii şi a interviului, asistată de expertul independent în recrutarea resurselor umane;

- transmite comisiei de selecţie rezultatele contestaţiilor.

(4) Selecţia se organizează pentru un număr de 6 membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt  R.A., dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare.

 

Art. 3. Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, care să asiste comisia de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt  R.A., în toate activităţile necesare procedurii de selecţie, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 4. Se mandatează comisia prevăzută la Art. 2, alin. (2) să stabilească, conform prevederilor legale în vigoare, termenii de referinţă pentru selectarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane.

 

Art. 5. Criteriile şi condiţiile de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. se stabilesc de către autoritatea publică tutelară prin comisia de selecţie desemnată la Art. 2, alin. (2), cu respectarea prevederilor legale.

 

Art. 6. (1) Evaluarea administratorilor în funcţie care solicită reînoirea mandatului se efectuează de către comisia de selecţie desemnată la Art.2 alin(2), asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Termenele şi documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către comisia de selecţie desemnată la Art. 2, alin. (2), asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane.  

(3) În urma evaluării conform alin. (1), candidaţii la reînnoirea mandatului admişi, vor fi incluşi pe lista scurtă în vederea selecţiei finale.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă şi membrii comisiilor de mai sus vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.