Hotărârea nr. 448/2019

Aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale S.C. RATBV S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 448

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale S.C. RATBV S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanţă Corporativă, înregistrat cu nr. 66.406/2019, prin care se propune aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale S.C. RATBV S.A.;

Văzând adresa societăţii S.C. RATBV S.A. nr. 8108/2019 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 65.941/2019 prin care se aduce la cunoştinţă autorităţii tutelare Municipiul Braşov că în această societate un post de membru al consiliului de administraţie a devenit vacant;

Ţinând cont de prevederile art. 3, pct. 2, lit. b, art. 64^1, alin. (3) şi art. 64^4, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016; ale art. 94, alin. (2^1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei;

Având în vedere art. 6, art. 7 şi art. 8 din H.C.L. nr. 393/2016, republicată, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni cu denumirea de RATBV S.A., precum şi Actul Constitutiv al societăţii autentificat sub nr. 2.002 din 06.10.2017;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1),                  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă derularea procedurii de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale S.C. RATBV S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016.

 

Art. 2. Se desemnează d-na Vlad Gabriela Dana reprezentant provizoriu al autorităţii publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Braşov, în Consiliul de Administraţie al S.C. RATBV S.A., până la finalizarea procedurii de selecţie.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă şi reprezentanţii autorităţii publice tutelare în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.