Hotărârea nr. 446/2019

Aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 446

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate nr. 67.427/2019, prin care s-a propus stabilirea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, precum și ale art. 5, alin. 1, lit. a), art. 67, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit c), art. 139. alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov pe 2019, astfel :

a) Coplată  secția de handbal - junioare V, IV și III            - suma de 100 lei/ lună

b) Coplată secția de hochei - inițiere, până la juniori U14   - suma de 100 lei/ lună

c) Coplată  secția de polo  

- La copii sub 6 ani - inițiere                 - suma de 250 lei/ lună

- La copii între 6 și 12 ani - inițiere        - suma de 200 lei/lună

- La copii învățare și perfecționare       - suma de 150 lei/lună

- La copii- performanță                         - suma de 100 lei/lună

- La juniori III                                         - suma de   75 lei/lună

- La juniorii II                                         - suma de   50 lei/ lună

- La juniori I                                          - suma de   50 lei/lună

d) Coplată secția de schi                                                    - suma de 150 lei/lună

e) Coplată secția de natație                                                 - suma de 150 lei/lună

f) Coplată secția de fotbal                                                    - suma de   70 lei/lună

g) Coplată secția de scrimă                                                 - suma de 100 lei/lună

h) Coplată secția de patinaj viteză                                       - suma de 100 lei/lună

i) Coplată secția de patinaj artistic

- Inițiere                                    - suma de 200 lei/lună

- Perfecționare                          - suma de 100 lei/lună

- Performanță                            - suma de 300 lei/lună

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.