Hotărârea nr. 445/2019

Completarea H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 pentru aprobarea înființării structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 445

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 pentru aprobarea înființării structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, înregistrat cu nr. 66.704/2019, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 235/29.03.2019, în sensul preluării palmaresului sportiv și performanțele sportive, obținute de Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov de la înființare și până la data prezentei, precum și stafful tehnic și sportivii legitimați în cadrul Asociației Sport Club Corona 2010 Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 legea educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; ale O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; ale Legii       nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; ale art. 35, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3 și art. 12, alin. 2 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L.           nr. 235 din 29.03.2019 privind aprobarea înființării structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov” instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, al cărui scop este acela de a organiza și administra activități sportive prin selecție, pregătire și participarea sportivilor de performanță la competițiile sportive interne și internaționale, având ca misiune de bază a Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, reprezentarea Municipiului Brașov și a României, prin performanțe sportive, în competițiile sportive interne și internaționale, la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene, precum și promovarea imaginii Municipiului Brașov prin participarea la activități sportive, precum și în cadrul evenimentelor speciale de relații publice, iar potrivit regulamentului de organizare și funcționare, Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov are în structura sa, următoarele secții sportive: handbal, hochei pe gheață, polo, natație și pentatlon modern, patinaj, schi și biatlon, fotbal, scrimă, gimnastică, sportul pentru persoane cu nevoi speciale; precum şi ale Hotărârii Adunării Generale nr. 2 din 15.07.2019 a Asociației Sport Club Corona 2010 Brașov, privind cedarea către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a palmaresului sportiv și performanțele sportive, obținute de Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov de la înființare și până la data prezentei, precum și stafful tehnic și sportivii legitimați în cadrul Asociației Sport Club Corona 2010 Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. e), lit. f), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 235/29.03.2019, prin introducerea unui nou articol nr. 5, după articolul 4 şi care va avea următorul conținut:

Art. 5. Palmaresul sportiv și performanțele sportive, obținute de Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov de la înființare și până la data prezentei, precum și stafful tehnic și sportivii legitimați în cadrul Asociației Sport Club Corona 2010 Brașov se preiau de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov.”

…  //   …

 

-  02   -

 

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 235/29.03.2019 privind înființarea structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, astfel completată va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 235 din data de  29  martie  2019

Republicată conform H.C.L. nr.  445 din data de 31 iulie 2019

 

 

 

 

Privind: înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate înregistrat cu           nr. 28.062/2019 promovat de Serviciul Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice şi Serviciul Contencios din cadrul D.J.A.P.L. potrivit căruia, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, astfel cum a fost modificată de O.U.G. nr. 38/2017, Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică locală poate înfiinţa o structură sportivă, instituţie publică de interes local, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local, a cărei activitate să fie finanţată din venituri proprii şi din alocaţii/subvenţii de la bugetul local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 legea educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; ale O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; ale Legii         nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; ale art. 35, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3 și art. 12, alin. 2 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L.               nr. 235 din 29.03.2019 privind aprobarea înființării structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov” instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, al cărui scop este acela de a organiza și administra activități sportive prin selecție, pregătire și participarea sportivilor de performanță la competițiile sportive interne și internaționale, având ca misiune de bază a Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, reprezentarea Municipiului Brașov și a României, prin performanțe sportive, în competițiile sportive interne și internaționale, la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene, precum și promovarea imaginii Municipiului Brașov prin participarea la activități sportive, precum și în cadrul evenimentelor speciale de relații publice, iar potrivit regulamentului de organizare și funcționare, Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov are în structura sa, următoarele secții sportive: handbal, hochei pe gheață, polo, natație și pentatlon modern, patinaj, schi și biatlon, fotbal, scrimă, gimnastică, sportul pentru persoane cu nevoi speciale; precum şi ale Hotărârii Adunării Generale nr. 2 din 15.07.2019 a Asociației Sport Club Corona 2010 Brașov, privind cedarea către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a palmaresului sportiv și performanțele sportive, obținute de Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov de la înființare și până la data prezentei, precum și stafful tehnic și sportivii legitimați în cadrul Asociației Sport Club Corona 2010 Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. e), lit. f), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, a cărui activitate va fi finanţată din venituri proprii şi din alocaţii/subvenţii.

…  //   …

 

-   02   -

 

(2) Denumirea structurii sportive este “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”.

(3) Conducătorul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov” deţine funcţia de ordonator terţiar de credite al bugetului local al Municipiului Braşov.

(4) Sediul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov” este în Municipiul Braşov, B-dul Gării nr. 21, în incinta Bazinului Olimpic Braşov.

(5) Structura sportivă înfiinţată se va organiza pe următoarele secţii pe ramuri de sport: atletism, baschet, box, ciclism, fotbal, handbal, hochei pe gheaţă, hochei pe iarbă, nataţie şi pentatlon modem, patinaj artistic, patinaj viteză, popice, polo, rugby, tenis, tenis de masă, scrimă, şah, volei, schi şi biatlon, judo, gimnastică.

(6) Funcţionarea Clubului Sportiv Municipal Braşov este condiţionată de obţinerea Avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a Autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.

 

Art. 2. Obiectul de activitate al structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov” îl constituie activitatea de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

 

Art. 3. Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea şi afilierea Clubului Sportiv Municipal Braşov se suportă din bugetul local.

 

Art. 4. Se împuterniceşte Dl. Liviu Dragomir să întreprindă toate demersurile necesare obţinerii avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.

 

Art. 5. Palmaresul sportiv și performanțele sportive, obținute de Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov de la înființare și până la data prezentei, precum și stafful tehnic și sportivii legitimați în cadrul Asociației Sport Club Corona 2010 Brașov se preiau de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov.

 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Braşov şi persoana prevăzută la Art. 4 din prezenta hotărâre.