Hotărârea nr. 444/2019

Modificarea și completarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 444

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea și completarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, înregistrat cu nr. 66.542/2019, prin care   s-a propus modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;

Ca urmare, a Deciziei A.N.R.E. nr. 1218/28.06.2019 ce reglementează prețurile de vânzare pentru energia termică produsă în sistem de cogenerare de înaltă eficiență și a Avizului A.N.R.E. nr. 4 din data de 23.01.2018 care reglementează prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse în cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, în Municipiul Brașov și a H.C.L. nr. 88 din data de 9 februarie 2018privind aprobarea preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, în Municipiul Braşov;

Aplicând prevederile art. 8, lit. (e), din Legea nr. 325/2006 a serviciului public local de alimentare cu energie termică;

Apreciind incidența în cauză a Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind metodologia de calcul a prețurilor energiei termice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1),                   art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se modifică și se completează art. 2 din H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov și va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov, începând cu data de 01.07.2019:

a. Preţul local mediu este de 325,61 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;

b. Preţul local mediu este de 479,76 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată şi distribuită, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea.”

 

 

 

…  //   …

 

-  02  -

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, astfel, modificată și completată, se va republica.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  324  din data de  28  iulie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 444 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, înregistrate cu nr. 57.890/2017, prin care se motivează şi se propune aprobarea preţurilor locale pentru energia termică facturată populaţiei, cât şi utilizatorilor noncasnici, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, începând cu data de 01 iulie 2017, urmare a Deciziei A.N.R.E. nr. 943 din 30.06.2017, ce reglementează preţurile de vânzare pentru energia termică produsă în sistem de cogenerare de înaltă eficienţă;

Ca urmare, a Deciziei A.N.R.E. nr. 1218/28.06.2019 ce reglementează prețurile de vânzare pentru energia termică produsă în sistem de cogenerare de înaltă eficiență și a Avizului A.N.R.E. nr. 4 din data de 23.01.2018 care reglementează prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse în cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, în Municipiul Brașov și a H.C.L. nr. 88 din data de 9 februarie 2018privind aprobarea preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, în Municipiul Braşov;

Aplicând prevederile art. 8, lit. (e), din Legea nr. 325/2006 a serviciului public local de alimentare cu energie termică;

Apreciind incidența în cauză a Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind metodologia de calcul a prețurilor energiei termice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1),                   art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă preţul local de 198.97 lei/Gcal inclusiv T.V.A. de 19 %, reprezentând preţul local ce va fi facturat populaţiei (consumatorilor casnici) din Municipiul Braşov, începând cu data de 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public de Termoficare Braşov.

 

 

Art. 2. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov, începând cu data de 01.07.2019:

a. Preţul local mediu este de 325,61 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;

b. Preţul local mediu este de 479,76 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată şi distribuită, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea.

 

 

…  //   …

 

-  02  -

 

 

 

  Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local  nr. 3 din 28.01.2017, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.