Hotărârea nr. 443/2019

modificarea Anexei II - Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2013 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, republicată;

 

HOTĂRÂREA Nr. 443

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea Anexei II - Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2013 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brașov, înregistrat cu nr. 66.629/2019, prin care s-a propus modificarea Anexei II - Statul de funcţii la H.C.L. nr. 112/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, republicată,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; ale art. III, alin. (1) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; ale pct. 2, lit. a) din Anexa la ordonanţa respectivă; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov nr. 5.293 din 24.04.2015, înregistrată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov cu nr. 11049/29.04.2015, cu referire la stabilirea numărului de posturi pentru SPCLEP Braşov stabilit în conformitate cu prevederile art. III, alin. 8 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculat potrivit prevederilor din anexa la Ordonanţă şi potrivit art. IV din O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative;

Văzând Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3.519.441 din 01.07.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139,            alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, de la Compartimentul Analiză-Sinteză, Secretariat, Informatic, în funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul aceluiaşi compartiment, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

…  //   …

 

 

 

 

-   02   -

 

 

Art. 2. Anexa nr. 2 a H.C.L. nr. 112/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, republicată, se modifică în mod corespunzător.

 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 112/2013, republicată, rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 5. Anexa nr. II, modificată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 112 din data de  29  martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 9/2014; H.C.L. nr. 295/2014; H.C.L. nr. 650/2014;

H.C.L. nr. 108/2015, H.C.L. nr. 290/2015, H.C.L. nr. 82/2016; H.C.L. nr. 159/2017; H.C.L.

nr. 523/2018; H.C.L. nr. 782/2018 şi conform H.C.L. nr. 443 din data de 31 iulie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înregistrate sub nr. 20.144/2013, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; ale art. III, alin. (1) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; ale pct. 2, lit. a) din Anexa la ordonanţa respectivă; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov nr. 5.293 din 24.04.2015, înregistrată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov cu                                     nr. 11049/29.04.2015, cu referire la stabilirea numărului de posturi pentru SPCLEP Braşov stabilit în conformitate cu prevederile art. III, alin. 8 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculat potrivit prevederilor din anexa la Ordonanţă şi potrivit art. IV din O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative;

Văzând Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date                          nr. 3.519.441 din 01.07.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1),                    art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov,  conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.