Hotărârea nr. 442/2019

Aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 442

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referarul de aprobare, Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, înregistrat cu nr. 66.648/2019, prin care s-a propus completarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 191/2002 privind grădinile zoologice, precum şi ale art. 5, alin. 1, lit. a, art. 67, alin. 1, lit. b din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019, astfel:

- Taxa intrare copii (2 - 18 ani), elevi, studenţi,

   persoană peste 65 ani - 10 lei/ copil/elev/student/persoană 65+

- Taxa intrare adulţi                                                               - 20 lei/adult

- Taxa intrare grupuri organizate - copii (minim 10 copii)   - 7 lei/copil

- Taxa intrare - grupuri organizate - adulţi - 17 lei/adult

- Taxa abonament -10 intrări 2019 adult   - 170 lei/abonament

- Taxa abonament 10 intrări 2019 copil - 70 lei/abonament

- Taxa intrare Planetariu copii, elevi, studenți,

   persoane peste 65 ani    - 15 lei/copii, elevi, studenți, persoane 65 ani +

- Taxa intrare Planetariu adulți                    - 25 lei/adult

- Taxa intrare Planetariu grup organizat elevi (minim 10 elevi)        - 10 lei/elev

- Taxa safari autobuz virtual                                - 15 lei/adult/aproximativ 13minute

- Taxa safari autobuz virtual                                - 10 lei/copil/aproximativ 13minute

 

Art. 2. Pentru accesul la obiectivele din Grădina Zoologică se vor emite bilete de intrare de valoarea taxelor specificate la art. 1.

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 180/2019 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.