Hotărârea nr. 441/2019

Modificarea H.C.L. nr. 154 din 30 martie 2017 pentru aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 441

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 154 din 30 martie 2017 pentru aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referarul de aprobare, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, înregistrat cu nr. 66.598/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 154 din 30 martie 2017 privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 30 martie 2017 privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”; ale Deciziei nr. 35/11.07.2019 emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 11.07.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, prin care s-a aprobat demararea procedurilor privind modificarea H.C.L. nr. 154 din 30 martie 2017 privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 136, alin. (1),                   art. 139, alin. (3), lit. g) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 30 martie 2017 privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”, prin inserarea după articolul 1 a două articole, cu următorul conţinut:

„Art. 2. Se aprobă realizarea drumului forestier Goriţa cu lungimea de 11,003 km şi suprafaţa ocupată de 14,9042 ha, în U.P. IV Braşov, u.a. 10B%, 10C%, 10D%, 11A%, 11B%, 11C%, 11D%, 11E%, 12A%,12B%, 12D%, 13%, 14%, 15A%, 15C%, 16A%”, 17B%, 17D%, 17E%, 17F%, 17G%, 18A%, 18B%, 19B%, 23D%, 546A%, 551A%, 552%, 553A%, 553B%, 554A%, 556%, 558A%.

Art. 3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă silvică a suprafeţei de 14,9042 ha de la categoria A1 - Păduri şi terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale„ la categoria de folosinţă B.3. - „Terenuri afectate gospodării silvice - instalaţii de transport forestier: drumuri, căi ferate şi funiculare permanente”.

 

…  //   …

 

 

-   02   -

 

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 30 martie 2017, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 30 martie 2017, privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 154 din data de  30  martie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 178/2017; H.C.L. nr. 312 din 30 mai 2019 și conform

H.C.L. nr. 441 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică  a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30 martie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 25.109/2017, prin care s-a propus aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”, cu finanţare din FEADR, Submăsura 4.3 - „INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE Componenta - Infrastructura de acces silvică”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 30 martie 2017 privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”; ale Deciziei nr. 35/11.07.2019 emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 11.07.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, prin care s-a aprobat demararea procedurilor privind modificarea H.C.L. nr. 154 din 30 martie 2017 privind aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 136, alin. (1),             art. 139, alin. (3), lit. g) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă realizarea investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”,  în care valoarea totală a proiectului 10.381.301 lei, din care 6.670.114 lei cheltuieli eligibile şi 3.711.186 lei cheltuieli neeligibile, în urma analizei necesităţii, oportunităţii şi potenţialului economic al investiţiei, cu finanţarea din FEADR, Submăsura 4.3 - “INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE, Componenta - Infrastructura de acces silvică”.

 

Art. 2. Se aprobă realizarea drumului forestier Goriţa cu lungimea de 11,003 km şi suprafaţa ocupată de 14,9042 ha, în U.P. IV Braşov, u.a. 10B%, 10C%, 10D%, 11A%, 11B%, 11C%, 11D%, 11E%, 12A%,12B%, 12D%, 13%, 14%, 15A%, 15C%, 16A%”, 17B%, 17D%, 17E%, 17F%, 17G%, 18A%, 18B%, 19B%, 23D%, 546A%, 551A%, 552%, 553A%, 553B%, 554A%, 556%, 558A%.

…  //   …

 

 

-   02   -

 

 

Art. 3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă silvică a suprafeţei de 14,9042 ha de la categoria A1 - Păduri şi terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale„ la categoria de folosinţă B.3. - „Terenuri afectate gospodării silvice - instalaţii de transport forestier: drumuri, căi ferate şi funiculare permanente.

 

 

Art. 4. Se aprobă includerea lucrărilor aferente proiectului în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei.

 

 

Art. 5. Se aprobă suportarea cheltuielilor de funcţionare la parametri proiectaţi şi întreţinerea investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranşă de plată.

 

 

Art. 6. Suprafaţa de pădure deservită de investiţie este de 2.056,40 ha.

 

 

Art. 7. Se asigură accesul public, fără taxe, la investiţia realizată prin proiect.

 

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.