Hotărârea nr. 440/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 440

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 67.446/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) şi alin. (2), art. 41, alin. (1), alin. (3), alin. (5),              art. 112, alin. (1), art. 113, alin. (1), alin. (3), alin. (5) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, alin. (2) şi alin. (3), Anexa 2, art. 1, art. 3, art. 9, art. 10, art. 11, alin. (1) - (4) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1) - (5) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 1, Anexei 4 și Anexele nr. 5 - 8 din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale; ale Ordinului                 nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; ale art. 7, alin. (1) și alin. (6), art. 13, alin. (1) - (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. II din Legea nr. 35/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; ale art. 1, lit. e), art. 5 și Anexa 5 din Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; ale Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; ale art. 5, alin. (1) și                alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; ale art. 35, art. 51, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 8, art. 12, alin. (1), art. 28, alin. (1) - (2) și art. 29 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 11, alin. (2), art. 31, alin. (3), alin. (4) şi alin. (8), Anexa VIII, cap. I,     lit. A, pct. III şi cap. II, lit. A, pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 39, alin. (2), lit. a), art. 40, alin. (1), lit. a) și lit b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 80, alin. (4) și alin. (5), art. 391, alin. (1) și alin. (3), art. 402, alin. (1), art. 409 și art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale H.G. nr. 476/16.07.2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014 și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; ale Anexei nr. 4 la metodologie - Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ din Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unitătile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 71/2003 privind înfiinţarea şi organizarea Direcției de Asistență Socială Brașov, republicată;

 

 

…   //   …

 

-   02   -

 

 

 

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data de 01.08.2019 se aprobă Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data de 01.08.2019 se aprobă Statul de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Începând cu data de 01.08.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 344/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov își încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcția de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.