Hotărârea nr. 44/2019

Darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului în suprafaţă de 682 m.p. situat în Braşov, B-dul Gării nr. 25 identificat prin C.F. nr. 131857 sub nr. cad. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.

 

HOTĂRÂREA Nr.  44

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului în suprafaţă de 682 m.p. situat în Braşov, B-dul Gării nr. 25 identificat prin C.F. nr. 131857 sub nr. cad. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 3.611/2019, prin care s-a propus darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului în suprafaţă de 682 m.p, situat în Braşov, B-dul Gării, nr. 25, identificat prin C.F.            nr. 131857, sub nr. cad. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1;

            Văzând prevederile H.C.L. nr. 666/2010 republicată conform H.C.L. nr. 408/2013 şi ale H.C.L. nr. 82/2013; adresele nr. 292/2019, nr. 575/2019 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 1.698/2019, nr. 2.937/2019, A.C.                       nr. 243/23.04.2018 şi Certificatul de urbanism nr. 3123/19.11.2018 în scopul obţinerii A.C. pentru realizare organizare de şantier extinsă aferentă construirii locuinţelor în proprietate cu credit ipotecar autorizate cu A.C. nr. 243/23.04.2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale               nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 682 m.p., situat în Braşov, B-dul Gării, nr. 25, identificat prin C.F.           nr. 131857, sub nr. cad. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Terenul va fi folosit pentru extindere organizare de şantier şi este situat în zonele limitrofe terenului destinat construirii locuinţelor în proprietate cu credit ipotecar, conform A.C. nr. 243/23.04.2018, iar după terminarea lucrărilor va fi readus la forma iniţială şi predat Primăriei Municipiului Braşov.

 

            Art. 3. Transmiterea terenului se face în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, predarea primirea efectivă a terenului se va face prin proces-verbal de predare primire.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.