Hotărârea nr. 439/2019

Continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 439

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 59.185/2019, prin care s-a propus continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 997/2007 privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei și Cercetării din România și Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea și funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (2), alin. (3) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă continuarea plăţii din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă orele de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020.

 

 

Art. 2. Suma lunară aferentă chiriei este de 250 Euro echivalentul în lei din ziua plăţii, pentru perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2020.

 

 

Art. 3. Fondurile vor fi prevăzute la cap. 65.02 Învăţământ, titlul 20 bunuri şi servicii, art. 20.30.04 chirii, în bugetul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.