Hotărârea nr. 438/2019

Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului CHIFU SERGIU MARIAN ca urmare a demisiei.

HOTĂRÂREA Nr. 438

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului CHIFU SERGIU MARIAN ca urmare a demisiei;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Braşov şi aprobat de Primarul Municipiului Braşov, înregistrat cu nr. 67.006/2019, privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului CHIFU SERGIU MARIAN şi declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut de acesta;

Văzând şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 65.932 din data de 17 iulie 2019, prin care domnul CHIFU SERGIU MARIAN, solicită încetarea de drept a mandatului de consilier local;

În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (1), art. 204, alin. (2),          lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (17) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului CHIFU SERGIU MARIAN, ca urmare a demisiei.

 

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul CHIFU SERGIU MARIAN.