Hotărârea nr. 437/2019

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 30 mai 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 437

din data de 24  iunie  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Braşov din data de 30  mai  2019;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 iunie  2019;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 36, alin. (1), art. 42, alin. (4), alin. (5), art. 45, alin. (1), art. 115,                  alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 30 mai  2019.