Hotărârea nr. 436/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

HOTĂRÂREA Nr. 436

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, înregistrat cu nr. 56.807/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014 - 2020; ale Ordinului   nr. 32/2019 pentru modificarea Ordinului nr. 1427/2018 pentru aprobarea Obiectivului Specific 4.1. „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020; ale H.C.L.             nr. 255 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Municipiului Braşov privind înfiinţarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale Deciziei nr. 33/20.06.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama aferentă derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

…  //  …

-    02   -

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii aferent derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, Anexa 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.