Hotărârea nr. 435/2019

Punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

 

HOTĂRÂREA Nr. 435

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, înregistrat cu nr. 56.802/2019, prin care s-a propus aprobarea punerii la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014 - 2020; ale Ordinului nr. 32/2019 pentru modificarea Ordinului nr. 1427/2018 pentru aprobarea Obiectivului Specific 4.1. „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020; ale H.C.L. nr. 255 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Municipiului Braşov privind înfiinţarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale Deciziei            nr. 32/20.06.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-au aprobat iniţierea demersurilor necesare în vederea punerii la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 43, alin (1), art. 45, alin. (3), art. 61, alin.(2), alin.(3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

…  //   …

-   02   -

 

Art. 2. Suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri nu poate fi trecută în domeniul privat pe perioada de implementare a proiectului şi într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia.

 

 

Art. 3. Terenul respectiv va deservi scopului definit la art. 1, dar nu mai puţin de 5 ani de la finalizarea proiectului, fără a i se putea schimba destinaţia sau categoria de folosinţă.

 

 

Art. 4. În situaţia pierderii de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a calităţii de administator înainte de expirarea termenului de 5 ani de la finalizarea proiectului, suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 va fi pusă, conform prevederilor legale în vigoare, la dispoziţia noului administrator ori autorităţii publice responsabile pentru coordonarea şi administrarea acesteia.

 

 

Art. 5. În condiţiile prezentei hotărâri, obligaţia de înscriere în cartea funciară şi/sau în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a clădirilor şi a altor obiective de infrastructură edificate pe terenul ce aparţine domeniului public al unităţii administrativ teritoriale, aferentă dreptului de proprietate asupra Complexului pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, nu aparţine Consiliului Local al Municipiului Brașov, ci se stabileşte potrivit legii.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.