Hotărârea nr. 434/2019

Aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 2348/197/2017 în căile de atac.

 

HOTĂRÂREA Nr. 434

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 2348/197/2017 în căile de atac;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu   nr. 54.914/2019, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 2348/197/2017;

Văzând gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că la fond Municipiul Braşov a fost reprezentat în instanţă de către Cabinetul de avocatură Vrâncean Nicolae care a promovat acţiune în contradictoriu cu SC DUPLEX91 SRL în vederea reglementării situaţiei juridice a terenurilor ce au făcut obiectul Contractului de asociere nr. 10/1996 care are cunoştinţă de toate înscrisurile şi probele administrate în dosarul instanţei;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov prin Primar pentru dosarul nr. 2348/197/2017 aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a executiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.