Hotărârea nr. 433/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Castelului f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 433

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov,  str. Castelului f.n.; 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 54.298/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov - domeniul privat a imobilului situat în Brașov,  str. Castelului f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale art. 24 și art. 28 din Legea            nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren situat în str. Castelului f.n., înscris în C.F. nr. 158544 Brașov, nr. top. 4848.

 

Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare înscris în C.F. 158544 Brașov,           nr. top. 4848, în favoarea I.L.L. Brașov

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.