Hotărârea nr. 432/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov - strada Codrul Cosminului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 432

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov - strada Codrul Cosminului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 54.316/2019, prin care s-a propus înscrierea definitivă în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Codrul Cosminului;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu completările și modificările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii     nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 39, alin. (4), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Codrul Cosminului - identificat conform C.F. nr. 144703 Brașov, nr. top. cadastral 144703.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.