Hotărârea nr. 430/2019

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 162/2019 pentru aprobarea constituirii unui drept de trecere a rețelelor de utilități proprietatea S.C. Flavus investiții S.R.L., asupra imobilelor situate în Braşov, str. Zaharia Stancu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 430

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 162/2019 pentru aprobarea constituirii unui drept de trecere a rețelelor de utilități proprietatea S.C. Flavus investiții S.R.L., asupra imobilelor situate în Braşov, str. Zaharia Stancu;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 54.361/2019, privind completarea H.C.L. nr. 162/2019 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a rețelelor electrice de utilități proprietatea S.C. Flavus investiții S.R.L., asupra imobilelor situate în Municipiului Braşov, str. Zaharia Stancu;

Văzând adresa nr. 47.121/2019 formulată de S.C. Flavus investiții S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 888 și art. 621 din Codul Civil și prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se renumerotează şi se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 162/2019, care devine Art. 2 la prezenta hotărâre şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă constituirea unui drept de trecere, respectiv efectuarea unor lucrări necesare întreținerii și exploatării rețelelor de utilități, proprietatea S.C. Flavus investiții S.R.L., cu titlu gratuit, asupra imobilelor situate în Brașov, str. Zaharia Stancu, identificate după cum urmează: C.F. nr. 138321 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/1/a/1/1/1/1/1/4;                 C.F. nr. 148052 Brașov, nr. cad. 148052; C.F. nr. 148095 Brașov, nr. cad. 148095; C.F. nr. 148096 Brașov, nr. cad. 148096; C.F. nr. 148097 Brașov, nr. cad. 148097; C.F. nr. 148256 Brașov,                   nr. cad. 148256; C.F. nr. 148099 Brașov, nr. cad. 148099; C.F. nr. 148100 Brașov, nr. cad. 148100; C.F. nr. 148103 Brașov, nr. cad. 148103; C.F. nr. 148250 Brașov, nr. cad. 148250; C.F. nr. 115371 Brașov, nr. cad. 115371; C.F. nr. 148242 Brașov, nr. cad. 148242; C.F. nr. 148132 Brașov,                     nr. cad. 148132; C.F. nr. 116214 Brașov, nr. top. 9060/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7; C.F. nr. 148143 Brașov, nr. cad. 148143; C.F. nr. 148117 Brașov, nr. cad. 148117; C.F. nr. 148245 Brașov,                     nr. cad. 148245; C.F. nr. 112277 Brașov, nr. cad. 112277; C.F. nr. 144293 Brașov, nr. cad. 144293; C.F. nr. 111055 Brașov, nr. cad. 111055; C.F. nr. 111062 Brașov, nr. cad. 111062; C.F. nr. 109902 Brașov, nr. cad. 109902; C.F. nr. 111694 Brașov, nr. cad. 111694; C.F. nr. 112084 Brașov,                    nr. cad. 112084; C.F. nr. 109722 Brașov, nr. cad. 109722; C.F. nr. 111699 Brașov, nr. cad. 111699; C.F. nr. 109817 Brașov, nr. cad. 109817; C.F. nr. 111383 Brașov, nr. cad. 111383; C.F. nr. 148103 Brașov, nr. cad. 148103; C.F. nr. 111067 Brașov, nr. cad. 111067; C.F. nr. 112239 Brașov,                    nr. cad. 112239; C.F. nr. 115947 Brașov, nr. cad. 115947; C.F. nr. 147414 Brașov, nr. cad. 147414; C.F. nr. 147695 Brașov, nr. cad. 147695.”

 

 

 

…  //   …

 

 

 

-  02   -

 

 

 

Art. 2. Se completează H.C.L. nr. 162/2019, prin introducerea unui nou articol nr. 1, cu următorul cuprins:

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului identificat în C.F. nr. 138321 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/1/a/1/1/1/1/1/4”.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 162 din 28.02.2019 astfel modificată și completată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 162 din data de  28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 430 din 24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea constituirii unui drept de trecere a reţelelor de utilităţi proprietatea S.C. Flavus Investiţii S.R.L., asupra imobilelor situate în Braşov, str. Zaharia Stancu;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.522/2019, privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a reţelelor electrice de utilităţi proprietatea S.C. Flavus Investiţii S.R.L., asupra imobilelor situate în Municipiului Braşov, str. Zaharia Stancu;

Văzând adresa nr. 47.121/2019 formulată de S.C. Flavus investiții S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 888 și art. 621 din Codul Civil și prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului identificat în C.F. nr. 138321 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/1/a/1/1/1/1/1/4.

 

Art. 2. Se aprobă constituirea unui drept de trecere, respectiv efectuarea unor lucrări necesare întreținerii și exploatării rețelelor de utilități, proprietatea S.C. Flavus investiții S.R.L., cu titlu gratuit, asupra imobilelor situate în Brașov, str. Zaharia Stancu, identificate după cum urmează: C.F. nr. 138321 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/1/a/1/1/1/1/1/4; C.F. nr. 148052 Brașov,  nr. cad. 148052; C.F. nr. 148095 Brașov, nr. cad. 148095; C.F. nr. 148096 Brașov, nr. cad. 148096;                 C.F. nr. 148097 Brașov, nr. cad. 148097; C.F. nr. 148256 Brașov, nr. cad. 148256; C.F. nr. 148099 Brașov, nr. cad. 148099; C.F. nr. 148100 Brașov, nr. cad. 148100; C.F. nr. 148103 Brașov,                           nr. cad. 148103; C.F. nr. 148250 Brașov, nr. cad. 148250; C.F. nr. 115371 Brașov, nr. cad. 115371;                 C.F. nr. 148242 Brașov,  nr. cad. 148242; C.F. nr. 148132 Brașov, nr. cad. 148132; C.F. nr. 116214 Brașov, nr. top. 9060/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7; C.F. nr. 148143 Brașov, nr. cad. 148143; C.F. nr. 148117 Brașov, nr. cad. 148117; C.F. nr. 148245 Brașov, nr. cad. 148245; C.F. nr. 112277 Brașov,                           nr. cad. 112277; C.F. nr. 144293 Brașov, nr. cad. 144293; C.F. nr. 111055 Brașov, nr. cad. 111055;                C.F. nr. 111062 Brașov, nr. cad. 111062; C.F. nr. 109902 Brașov, nr. cad. 109902; C.F. nr. 111694 Brașov, nr. cad. 111694; C.F. nr. 112084 Brașov, nr. cad. 112084; C.F. nr. 109722 Brașov,                            nr. cad. 109722; C.F. nr. 111699 Brașov,    nr. cad. 111699; C.F. nr. 109817 Brașov, nr. cad. 109817;             C.F. nr. 111383 Brașov, nr. cad. 111383; C.F. nr. 148103 Brașov, nr. cad. 148103; C.F. nr. 111067 Brașov, nr. cad. 111067; C.F. nr. 112239 Brașov, nr. cad. 112239; C.F. nr. 115947 Brașov,                         nr. cad. 115947; C.F. nr. 147414 Brașov, nr. cad. 147414; C.F. nr. 147695 Brașov, nr. cad. 147695.

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.