Hotărârea nr. 43/2019

Darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, str. Castelului, nr. 106.

 

HOTĂRÂREA Nr. 43

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, str. Castelului, nr. 106;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 5.009/2019, privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, str. Castelului, nr. 106;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov,                  str. Castelului, nr. 106.

 

            Art. 2. Se aprobă Contractul de Comodat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Se radiază poziţia nr. 392 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005, republicată.

 

            Art. 4. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul atribuit conform art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Braşov.

 

            Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005 republicată, astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 241  din data de 25  aprilie  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 152/2015; H.C.L. nr. 235/2016; H.C.L. nr. 99/2018; H.C.L. 846/2018 şi conform H.C.L. nr. 43 din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

 

            Obiect: diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;

            Analizând Expunerea de motive a S.C. RIAL S.R.L. nr. 27.712/2005 şi Raportul de specialitate al Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. cu suma de 6.476.631.260 lei, reprezentând:

            - 3.241.783.183 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, vândute conform prevederilor legale în vigoare în perioada septembrie - decembrie 1998;

            - 3.234.766.833 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care se transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov.

 

            Art. 2. În urma reducerii, capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. va fi de 1.609.889.735 lei şi se compune din:

            - 1.197.062.256 lei, reprezentând contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

            - 412.827.479 lei, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe (altele decât imobilele cuprinse în anexa 1).

 

            Art. 3. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L. să administreze în continuare locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie în anexa 2 şi să aplice prevederile legale în vigoare cu privire la vânzarea acestora, precum şi prevederile Legii nr. 10/2001.

 

            Art. 4. Se împuternicesc Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. ca în termen de 30 de zile de la prezenta, să încheie procesul - verbal de predare - primire al spaţiilor în cauză.

 

            Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. să încheie un contract de administrare privind imobilele din anexa 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.