Hotărârea nr. 429/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

HOTĂRÂREA Nr. 429

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 54.351/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare operativă asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 103630 Codlea, nr. top. 1038/2, înscris la C1 în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 108141 Codlea, nr. top. 2392/3/2 la B2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 108140 Codlea, nr. top. 2392/3/1 la B2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 4. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 102992 Codlea, nr. top. 2243/2 la C1, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 5. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 105908 Codlea, nr. top. 2152 la B2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brașov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.