Hotărârea nr. 428/2019

Aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Brașov, str. Traian Demetrescu nr. 12.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 428

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Brașov, str. Traian Demetrescu nr. 12;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 54.339/2019, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Brașov str. Traian Demetrescu nr. 12;

Având în vedere prevederile art. 879, art. 880 și art. 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61 alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea pe unități individuale a imobilului situat în Brașov,   str. Traian Demetrescu nr. 12, înscris în C.F. nr. 143538 Brașov, nr. cad. 143538-C1, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. TERRATOP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.