Hotărârea nr. 427/2019

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism pentru „Modificare parţială P.U.Z. - Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, iniţiat de Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 427

din data de  24  iunie  2019

 

 

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism pentru Modificare parţială P.U.Z. - Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, iniţiat de Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu   nr. 55.233/2019, prin care s-a propus acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov, în calitate de proprietar al imobilului identificat prin C.F. nr. 125455, cad. 125455, învecinat imobilului din Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 2, identificat prin C.F. nr. 124243, cad. 124243 Braşov, pentru întocmirea documentaţiei de urbanism pentru Modificare parţială P.U.Z. - Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, iniţiat de Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Braşov .

Având în vedere prevederile secţiunii 4 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din Anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

Ţinând cont de solicitarea nr. 55.217/2019 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi Certificatul de Urbanism nr. 275/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115,                alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism Modificare parţială P.U.Z. - Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, iniţiat de Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Braşov, conform Certificatului de Urbanism        nr. 275/2019.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.