Hotărârea nr. 426/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Paul Richter nr. 2, deţinut de SZONDA ILDIKO şi SZONDA IOAN.

 

HOTĂRÂREA Nr. 426

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Paul Richter nr. 2, deţinut de SZONDA ILDIKO şi SZONDA IOAN;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu   nr. 54.690/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei de 1/3 din imobilul situat în Braşov, str. Paul Richter nr. 2, înscris în C.F. nr. 111121 Braşov, nr. top. 5200/1, 5199/1/2, (C.F. vechi 25345), casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11548, poz. 407, deţinut de SZONDA ILDIKO şi SZONDA IOAN;

Luând în considerare adresa petentei SZONDA ILDIKO, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 53.545/2019, prin care se solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Paul Richter nr. 2, adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 277/24 din 17.04.2019 din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 39, alin. (4), art. 45, alin. (1), art. 61,            alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale               nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea cotei de 1/3 din imobilul situat în Braşov, str. Paul Richter nr. 2, înscris în C.F. nr. 111121 Braşov, nr. top. 5200/1, 5199/1/2, (C.F. vechi 25345), casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11548, poz. 407, deţinut de SZONDA ILDIKO şi SZONDA IOAN.

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.