Hotărârea nr. 423/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 4.548/40.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14 și a cotei de 86.853/1.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5.

 

HOTĂRÂREA Nr. 423

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 4.548/40.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14 și a cotei de 86.853/1.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

 Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu   nr. 54.199/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 4.548/40.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, în suprafață totală de 1.054 m.p. și a cotei de 86.853/1.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5, în suprafață totală de 255 m.p., str. Cătinei;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub         nr. 399 din 19.04.2019.

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi ale art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),             lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Mihalcea Cornel și d-na Mihalcea Sița au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 4.548/40.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133691 Brașov,                          nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, în suprafață totală de 1.054 m.p. și a cotei de 86.853/1.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5,                nr. top. 10897/16/2/2/2/5, în suprafață totală de 255 m.p., str. Cătinei

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 4.548/40.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, în suprafață totală de 1.054 m.p. și a cotei de 86.853/1.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5,           nr. top. 10897/16/2/2/2/5, în suprafață  totală de 255 m.p., str. Cătinei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.