Hotărârea nr. 419/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 158159 Brașov, nr. cad. 158159.

 

HOTĂRÂREA Nr. 419

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 158159 Brașov, nr. cad. 158159;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019; Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 54.413/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158159 Brașov, nr. cad. 158159, în suprafață de 111 m.p., str. Ioan Popasu;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 1.554 din 29.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),  art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi ale art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,     alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că MAURER IMOBILIARE S.A. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158159 Brașov, nr. cad. 158159, în suprafață de 111 m.p., str. Ioan Popasu.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158159 Brașov,           nr. cad. 158159, în suprafață de 111 m.p., str. Ioan Popasu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.