Hotărârea nr. 415/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502.

 

HOTĂRÂREA Nr. 415

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 54.188/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Brașov,   nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p., zona str. Morarului;

Văzând Încheierea de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 64.275 din 24.04.2018;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),    art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi ale art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin (2), alin. (3), art. 115,             alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Badea Carmen-Eugenia a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Brașov,  nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în  C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.