Hotărârea nr. 414/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 151143 Brașov, nr. cad. 151143, a terenului înscris în C.F. nr. 157673 Brașov, nr. cad. 157673 și a terenului înscris în C.F. nr. 157688, nr. cad. 157688.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 414

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  C.F. nr. 151143 Brașov, nr. cad. 151143, a terenului înscris în C.F. nr. 157673 Brașov, nr. cad. 157673 și a terenului înscris în C.F. nr. 157688, nr. cad. 157688;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019; Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu               nr. 54.178/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 151143 Brașov, nr. cad. 151143, în suprafață de 1.585 m.p., str. Ștefan Baciu, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157673 Brașov, nr. cad. 157673, în suprafață de 420 m.p., str. Ioan Popasu și a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157688 Brașov, nr. cad. 157688, în suprafață de 984 m.p., str. Ioan Popasu;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub            nr. 1515 din 24.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi ale art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),       lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că MAURER IMOBILIARE S.A. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 151143 Brașov, nr. cad. 151143, în suprafață de 1.585 m.p., str. Ștefan Baciu, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157673 Brașov, nr. cad. 157673, în suprafață de 420 m.p., str. Ioan Popasu și a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157688 Brașov, nr. cad. 157688, în suprafață de 984 m.p., str. Ioan Popasu.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 151143 Brașov, nr. cad. 151143, în suprafață de 1.585 m.p., str. Ștefan Baciu, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157673 Brașov, nr. cad. 157673, în suprafață de 420 m.p., str. Ioan Popasu și a imobilului situat în Braşov, înscris în               C.F. nr. 157688 Brașov, nr. cad. 157688, în suprafață de 984 m.p., str. Ioan Popasu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.