Hotărârea nr. 412/2019

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilelor înscrise la poz. 383, 385, 387 și 389, prevăzute în cap H din H.C.L. nr. 286/1999, republicată, în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 27/D/2009 pronunţată de Tribunalul Brașov în dosar civil 4687/62/2006, irevocabilă.

 

HOTĂRÂREA Nr. 412

din data de  24  iunie  2019

 

 

Privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilelor înscrise la poz. 383, 385, 387 și 389, prevăzute în cap H din H.C.L. nr. 286/1999, republicată, în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 27/D/2009 pronunţată de Tribunalul Brașov în dosar civil 4687/62/2006, irevocabilă;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de  24 iunie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 53.604/2019, prin care s-a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilelor înscrise la poz. 383, 385, 387 și 389, prevăzute în    cap. H din H.C.L. nr. 286/1999, republicată, în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile    nr. 27/D/2009 pronunţată de Tribunalul Brașov în dosar civil nr. 4687/62/2006, irevocabilă;

Având în vedere adresa Biroului de Aplicare a Legii nr. 10/2001, înregistrată sub   nr. 46271/2019, Sentința Civilă nr. 27/D/2009 a Tribunalului Brașov şi H.C.L. nr. 148/2019 privind dezmembrarea imobilului din str. Aurelian, ce face obiectul hotărârii judecătoreşti;

Ţinând cont de prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 27/D/2009 pronunţată de Tribunalul Brașov în dosar civil nr. 4687/62/2006, irevocabilă a imobilelor înscrise la poz. 383, 385, 387 și 389, prevăzute în cap H din H.C.L. nr. 286/1999.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.