Hotărârea nr. 411/2019

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010 şi cu termenul de valabilitate prelungit prin H.C.L. nr. 535/2015 şi H.C.L. nr. 409/2017.

 

HOTĂRÂREA Nr. 411

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010 şi cu termenul de valabilitate prelungit prin H.C.L. nr. 535/2015 şi H.C.L. nr. 409/2017;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 54.331/2019, prin care s-a propus analizarea în vederea aprobării prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov’’ - aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010 şi prelungire termen valabilitate cu H.C.L. nr. 535/2015 şi H.C.L.  nr. 409/2017, înregistrată cu nr. 53.722/11.06.2019;

Luând în considerare adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Văzând și faptul că amendamentul propus de comisia de specialitate nr. 2, respectiv: ”perioada de prelungire să fie de 3 ani”, nu a fost adoptat, cu 16 voturi împotrivă și 7 voturi pentru;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. 5, lit. c), art. 45, alin. (2),           lit. e), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010 şi cu termenul de valabilitate prelungit prin H.C.L. nr. 535/2015 şi H.C.L. nr. 409/2017.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.