Hotărârea nr. 410/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, str. Verii nr. 8A Braşov”, beneficiar S.C. Mondopoint S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 410

din data de  24  iunie  2019

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, str. Verii nr. 8A Braşov”, beneficiar S.C. Mondopoint S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teitoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, înregistrat cu   nr. 54.634/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, str. Verii nr. 8 A Braşov”, beneficiar S.C. Mondopoint S.R.L.;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 25/01.09.2018, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 101 din data de 25.07.2018, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, str. Verii nr. 8 A Braşov”;

Văzând Raportul nr. 98.528/09.11.2018 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, str. Verii nr. 8 A Braşov”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. (1)             şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e),  art. 61 alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, str. Verii nr. 8 A Braşov”, beneficiar S.C. Mondopoint S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.