Hotărârea nr. 409/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, foişor, împrejmuire teren - Braşov, str. Fagurului f.n.”, beneficiari Pascu Dan - Ioan, Pascu Gabriela.

 

HOTĂRÂREA Nr. 409

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, foişor, împrejmuire teren - Braşov, str. Fagurului f.n.”, beneficiari Pascu Dan - Ioan, Pascu Gabriela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, înregistrat cu nr. 54.010/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire casă, foişor, împrejmuire teren, Braşov, str. Fagurului f.n.”, beneficiari Pascu Dan - Ioan, Pascu Gabriela;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 04.06.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, foişor, împrejmuire teren, în Braşov, str. Fagurului f.n.”;

Văzând Raportul nr. 16.809/22.02.2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire casă, foişor, împrejmuire teren, Braşov,                 str. Fagurului f.n., din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56,             alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, foişor, împrejmuire teren, în Braşov, str. Fagurului f.n.”, beneficiari Pascu Dan - Ioan, Pascu Gabriela, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.