Hotărârea nr. 408/2019

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 408

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu   nr. 55.632/2019, având ca obiect aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a),    pct. 11, pct. 13, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),            lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Clasificarea permiselor de liberă trecere (L.T.)

2.1. Din punct de vedere al duratei de valabilitate:

a) permise de liberă trecere zilnice (L.T.), cu valabilitate de o zi;

b) permise de liberă trecere (L.T.) cu valabilitate de o lună;

c) permise de liberă trecere (L.T.) cu valabilitate pe întreg anul calendaristic;

d) permise de liberă trecere (L.T.) cu valabilitate trimestrială.

2.2. Din punct de vedere al programului:

a) permise de liberă trecere (L.T.) cu program de zi;

b) permise de liberă trecere (L.T.) cu program de noapte.

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 3. Eliberarea permiselor de liberă trecere se face în urma verificărilor (și eventual a completărilor solicitate) a documentelor înregistrate și după achitarea taxelor aferente, după cum urmează:

3.1. Permisele de liberă trecere cu valabilitate zilnică se eliberează, pe loc, prin Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Documentele necesare obținerii permiselor de liberă trecere cu valabilitate zilnică sunt:

- cerere tip (toate câmpurile din cererea tip sunt obligatorii: valabilitate, interval orar, număr înmatriculare autovehicul, destinație, traseu, tip încărcătură, beneficiar lucrare, număr autorizație de construire, anunț începere lucrări, valoare taxă și număr chitanță/O.P.);

…  //   …

-   02   -

 

- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- copie după autorizaţia sanitar-veterinară pentru autovehiculele care transportă produse perisabile (pâine şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne);

- copie după autorizaţia de construire (în termen de valabilitate) a beneficiarului și copie după anunțul de începere lucrări (înregistrat la Primăria Municipiului Brașov) pentru autovehiculele care transportă materiale de construcţii utilaje necesare în șantiere;

- alte documente care să ateste cazuri deosebite ale solicitanţilor.

Permisele de liberă trecere cu valabilitate zilnică se vor elibera pe formular tipărit A4 sub semnătura funcționarului încadrat la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni, în baza atribuțiilor delegate prin fișa postului sau prin act administrativ.

3.2. Permisele de liberă trecere eliberate electronic

Permisele de liberă trecere se pot elibera și în regim electronic persoanelor fizice și juridice prin accesarea și completarea formularului online din portalul de Servicii electronice al Primăriei Municipiului Brașov http://www.brasovcity.ro/Servicii pentru cetățeni.

Solicitantul apelează din portalul Primăriei Brașov serviciul electronic de eliberare a unui Permis de liberă trecere. Accesul la serviciul electronic se va face atât în regim autentificat (solicitantul deține unui cont de utilizator în portal) cât și în regim neautentificat, astfel încât să poată fi folosit facil de către toți solicitanții.

Procedura de obținere a permisului LT:

Solicitantul completează toate informațiile necesare în formularul electronic, apoi atașează ca fișiere copii (poze) ale talonului mașinii și certificatului CUI al firmei (precum și orice alte documente necesare) și transmite cererea. Solicitantul este direct responsabil de corectitudinea informațiilor furnizate. În caz contrar, permisul eliberat automat de sistem este nul de drept.

În cazul în care nu este necesară validarea manuală a solicitării, sistemul informatic direcționează utilizatorul spre pagina de plată electronică. În cazul în care este necesară analiza și validarea cererii de primărie, solicitarea va fi preluată de Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Brașov.

Solicitantul realizează plata cu card bancar, direct din portalul Primăriei. 

Sistemul generează automat Permisul LT în format PDF care va conține un text prin care se va preciza faptul că a fost eliberat automat de către sistemul informatic al Primăriei Municipiului Brașov. Astfel, permisele LT emise electronic vor avea mențiunea “Document eliberat electronic”.

Solicitantul poate tipări Permisul LT sau îl poate păstra în format electronic pe un dispozitiv mobil care poate deschide fișierul PDF respectiv.

Ghidul de utilizare este publicat pe portalul Primăriei Brașov.

Permisele LT în format electronic se pot emite și elibera:

- automat, eliberat automat de sistem. Permisul se generează automat după completarea datelor în formularul online și numai după efectuarea plății de către solicitant. Permisul LT se generează automat doar pentru situațiile prezentate mai jos.

- manual, eliberat doar după analiza și soluționarea de către Primăria Brașov. Permisul va fi transmis electronic la adresa de e-mail furnizată de solicitant în formularul online, numai după efectuarea plății de către acesta.

Permisele LT se pot emite și elibera automat doar pentru următoarele situații:

Durată permis: 1 zi / 1 lună / 1 trimestru /1 an, după caz

Destinație: străzi în afara zonei istorice, zonei centrale și Drumului Poienii.

Permisul LT eliberat automat de sistem va fi valabil după 30 minute de la data generării acestuia de către sistemul informatic.

Situațiile pentru care se poate elibera permis LT în mod automat :

Pentru "Aprovizionare marfă" se eliberează LT automat valabil 1 zi/1 lună doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, încărcate în portal. În cazul în care o societate a contractat servicii cu periodicitate regulată la puncte de lucru în municipiul Brașov și nu este încărcată în portal, aceasta se va adresa la Centrul de informații pentru Cetățeni: cicbv@brasovcity.ro 

Pentru „Construcție/șantier” se eliberează LT automat valabil 1 zi /1 lună doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, aferente șantierelor încărcate în portal.

Pentru „Platforme industriale” se eliberează LT automat valabil 1 trimestru (3 luni) doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, aferente platformelor industriale încărcate în portal. Pentru această situație se va elibera un acord trimestrial, echivalent a 3 permise LT lunare Solicitantul este obligat ca pentru fiecare autovehicul să obțină LT, care va conține toate datele de identificare.

 

…   //   …

-  03   -

Pentru „Supermarket/Hipermarket” se eliberează LT automat valabil 1 an doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, aferente magazinelor tip „Supermarket/Hipermarket”  încărcate în portal. Pentru această situație se va elibera un acord anual, echivalent a 5 permise LT lunare, după cum urmează:

- 1 buc pentru auto cu masa maximă autorizată până la 10 tone

- 2 buc pentru auto cu masa maximă autorizată până la 26 tone

- 2 buc pentru auto cu masa maximă autorizată peste 26 tone

Solicitantul este obligat ca pentru fiecare autovehicul sa obțină LT, care conține toate datele de identificare.

Pentru celelalte cazuri, permisul LT se eliberează manual, după analiza cazului respectiv. Solicitantul completează formularul online din portal iar din informația introdusă în sistem se va genera automat o cerere online care va fi transmisă electronic către Primăria Brașov, pentru analiză și soluționare. În acest scop, solicitantul va fi contactat de un reprezentant al Primăriei în 48 de ore. În cazul soluționării favorabile, în urma stabilirii taxei funcție de tonajul declarat, numărul de LT-uri și durata LT-ului, reprezentantul primăriei va emite o dispoziție de plată. Permisul LT va fi transmis solicitantului prin e-mail după efectuarea plății de către acesta.

3.3. Permisele de liberă trecere cu valabilitate lunară și anuală se eliberează, în termen de 30 zile.

Documentele necesare obținerii permiselor de liberă trecere cu valabilitate lunară și anuală sunt:

- cerere (datele de identificare ale societății comerciale, traseul pe care se vor deplasa autovehiculul, numărul de înmatriculare al autovehicolului și perioada pentru care se solicită permisul);

- copie după Codul Unic de Înregistrare al societății comerciale;

- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- copie după dovada taxei aferente.

Permisele de liberă trecere cu valabilitate lunară și anuală se vor elibera pe formular tipizat (carton A5 - culorile acestora se vor schimba pentru fiecare an calendaristic) sub semnătura șefului Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației, a directorului executiv al Direcției Tehnice, Primar.

3.4. Permisele de liberă trecere pentru riverani cu domiciliul stabilit în zonele pietonale și cu posibilitate de parcare în curte se eliberează, în termen de 30 zile.

Documentele necesare obținerii permiselor de liberă trecere pentru riverani sunt:

- cerere;

- copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul la adresa pentru care solicită permisul de liberă trecere;

- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului înregistrat la adresa pentru care solicită permisul de liberă trecere;

- tabel nominal cu acordul coproprietarilor pentru parcarea autoturismului în curțile comune, după caz;

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap pentru persoanele ce se află în imposibilitatea de deplasare, după caz.“

 

Art. 3. Se modifică Art. 4 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 4. Pentru cazuri deosebite, eliberarea permiselor de liberă trecere se poate aproba de Comisia Tehnică formată din: primar și/sau viceprimar, director executiv Direcţia Tehnică, șef Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, șef Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni, reprezentant Poliţia Municipiului Braşov, reprezentant Poliţia Locală Braşov şi un specialist în siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Comisia Tehnică se va întruni cu celeritate de câte ori este necesar, iar convocarea se va face de către secretariatul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.”

 

Art. 4. Se modifică Art. 7 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 7. Zonele din Municipiu pentru care circulația este admisă numai pentru posesorii de liberă trecere sunt:

7.1. Zona centrală

- străzile: Republicii, Michael Weiss, Sfântul Ioan, Mihail Sadoveanu, Diaconu Coresi, Johann Gott, Postăvarului, Politehnicii, Apollonia Hischer, Valentin Wagner;

…  //   …

-   04   -

- Piaţa Sfatului și Piaţa Enescu

În această zonă, pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, conform orarului din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

7.2. Zona istorică

- străzile de acces dinspre bulevardul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din cartierul Schei şi Prundul Braşovului;

- zona delimitată de străzile: Nicolae Iorga, Iiuliu Maniu, Alexandru Ioan Cuza, Bisericii Române şi Lungă.

În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule având masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 16 tone, conform orarului din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

7.3. Drumul Braşov - Poiana Braşov

Pentru Drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa maxim autorizata până la 27 tone (inclusiv), care transportă materiale, conform orarului din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

7.4. Zona industrială

Zona industrială a Municipiului Braşov în contextul prezentului Regulament se consideră:

- platforma industrială Roman - Metrom cu acces din Ocolitoare - Calea Bucureşti - Poienelor - Carpaţilor (până la acces Metrom);

- parcul industrial Carfil cu acces din Ocolitoare - Zizinului (până la pasaj cale ferată);

- platforma industrială Tractorul - Rulmentul cu acces din Ocolitoare - Hărmanului - Zaharia Stancu sau Ocolitoare -13 Decembrie - Zaharia Stancu;

- zona Bartolomeu Nord cu acces din Ocolitoare - Lânii, Plugarilor sau Calea Feldioarei (Griviţei până la pasaj Fartec);

- zona Bartolomeu Sud cu acces din Ocolitoare - Calea Făgăraşului -  Soseaua Cristianului;

- zona cale ferată Timiş - Triaj cu acces din Ocolitoare - Hărmanului - Fundătura Hărmanului şi alte zone similare.

Pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în zona industrială a Municipiului Braşov şi deţin în proprietate autovehicule înmatriculate la sediul sau punct de lucru situat în zona industrială se pot aproba permise de liberă trecere pe numărul de înmatriculare al autovehiculului.

Permisele de liberă trecere cu traseele de acces se vor aproba de Primăria Municipiului Braşov, pentru fiecare autovehicul deţinut în proprietate, în condiţiile stipulate mai sus, pe trasee prestabilite de comun acord, în mod gratuit pe o perioadă stabilită de Primăria Municipiului Brașov.

Autovehiculele care se deplasează la şi de la locul de garare din incinta proprie pot circula în această zonă cu permis de Liberă Trecere pe traseul de acces aprobat de Primăria Municipiului Braşov.

7.5. Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată pana la 42 tone (inclusiv), conform orarului din Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

7.6. Pentru străzile din zona istorică, zona centrală și Drumul Poienii, cererea introdusă în portal prin formularul online, va fi trimisă Comisiei Tehnice pentru analiză.

 

Art. 5. Se introduce după Art. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov un nou articol nr. 4 şi care va avea următorul cuprins:

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 3 - Reglementări speciale, la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, astfel modificată, completată şi renumerotată, se va republica.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică şi Poliția Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 243   din data de  16  mai  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 443/2006, H.C.L. nr. 654/2006; H.C.L. nr. 38/2008; H.C.L.            nr. 167/2011, H.C.L. nr. 366/2015; H.C.L. nr. 181/2017; H.C.L. nr. 228/2018; H.C.L. nr. 264/2019; H.C.L. nr. 330/2019 şi conform H.C.L. nr. 408 din data de 24  iunie  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 27.786 din 20 aprilie 2005 al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6),  lit. a), pct. 11, pct. 13, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi  art. 117, alin. (1),   lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă orarul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Cuantumul taxelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele stabilite anual prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.

 

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 3 - Reglementări speciale, la Hotărârea Consiliului Local  nr. 243 din 16 mai 2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare, se abrogă.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.