Hotărârea nr. 407/2019

Modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 347/11.07.2014 pentru aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 407

din data de  24  iunie  2019

 

 

Privind: modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 347/11.07.2014 pentru aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 55.472/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării Art. 1 din H.C.L. nr. 347/11.07.2014 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”, republicată;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; precum și prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 347/11.07.2014 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței(Fartec)”, republicată şi care va avea următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă documentaţia și indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)” după cum urmează:

- valoare totală: - 18.714.523,41 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 16.105.787,28 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 14 luni calendaristice."

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 347/11.07.2014, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

             

 

HOTĂRÂREA Nr. 347  din data de  11  iulie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 587/2014 și conform H.C.L. nr. 407 din 24  iunie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11  iulie  2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 58.533/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; precum și prevederile art. 44, alin. (1) din Legea                         nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia și indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK Pasaj B-dul Griviței(Fartec)” după cum urmează:

- valoare totală: - 18.714.523,41 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 16.105.787,28 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 14 luni calendaristice.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.