Hotărârea nr. 406/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Reamenajare maluri canal Timiş, zona verde şi trotuare str. Castanilor”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 406

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reamenajare maluri canal Timiş, zona verde şi trotuare str. Castanilor”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 55.096/2019, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reamenajare maluri canal Timiş, zona verde şi trotuare str. Castanilor”

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; precum și ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând tema de proiectare privind întocmirea documentaţiei tehnice SF Reamenajare maluri canal Timiş, zona verde şi trotuare str. Castanilor”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia și indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reamenajare maluri canal Timiş, zona verde şi trotuare                         str. Castanilor”, după cum urmează:

- valoare totală: - 2.439.281,00 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 1.741.218,71 lei inclusiv TVA

Durata de execuţie a lucrărilor: maximum 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.