Hotărârea nr. 405/2019

Modificarea H.C.L. nr. 786/21 decembrie 2018 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 405

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 786/21 decembrie 2018 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 55.003/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 786 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                          nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 18.333/22.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub                    nr. 46.703/22.05.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 786 din 21 decembrie 2018, cu celeritate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 786 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” după cum urmează:

- valoarea totală: - 3.828.799,94 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 2.576.932,90 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 18 luni calendaristice.

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 786 din 21 decembrie 2018, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 786 din data de  21 decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 405 din data de 24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 111.040/2018, prin care s-a propus aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                          nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 18.333/22.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub                    nr. 46.703/22.05.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 786 din 21 decembrie 2018, cu celeritate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2”.

 

Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” după cum urmează:

- valoarea totală: - 3.828.799,94 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 2.576.932,90 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 18 luni calendaristice.

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.